Studiedag 'Samen geestelijk gezond' - 18 december 2014 - Leuven

28/11/2014

Op 18 december 2014 organiseren Politeia en VVGG in Leuven (Provinciehuis) een studiedag voor gemeenten en lokale besturen:

  • Hoe een geestelijk gezondheidsbeleid uitstippelen?
  • Hoe kan je uitsluiting van mensen met psychische problemen helpen vermijden?
  • Hoe ga je als gemeente, sportclub of vereniging om met mensen met geestelijke gezondheidsproblemen?
  • Wat als iemand met geestelijke gezondheidsproblemen aan mijn loket staat?
  • Hoe voelen mensen met psychische problemen zich het best geholpen?

Sprekers: minister Jo Vandeurzen,Chantal Van Audenhove, Mieke Verhaeghe, Katrien Schrijvers e.a.

Vermaatschappelijking van de zorg is een ontwikkeling in de zorgsector met grote implicaties. Het doel is dat mensen met kwetsbaarheden of beperkingen een zo 'gewoon' mogelijk leven moeten kunnen leiden, met zo weinig mogelijk aparte (zorg)structuren. Bijvoorbeeld geen aparte woonvormen, maar woningen ingebed in het bestaande sociale huisvestingsbeleid.

Ook in de geestelijke gezondheidssector leeft deze ontwikkeling. Psychiatrische ziekenhuizen bouwen het aantal bedden af en ambulante teams leveren zorg aan huis. Patiënten en familieleden krijgen steeds meer een plaats en rol in het herstelproces én in de organisatie van de zorg.
De zorg voor de geestelijke gezondheid wordt dan ook steeds meer een engagement van elke burger, van lokale besturen, van werkgevers en werknemers, … en niet enkel de opdracht van de ggz-professionals.

Er is nog een hele weg te gaan. Een belangrijke hinderpaal is uitsluiting en discriminatie van mensen met psychische kwetsbaarheid. Goede behandeling moet samen gaan met aanvaarding en integratie. De samenleving heeft daarin een rol te spelen, en dus ook overheidsdiensten en non-profitorganisaties die regelmatig in contact komen met een divers publiek: OCMW's, mutualiteiten, thuiszorgdiensten, politie en brandweer, sociale woonmaatschappijen, ...
Dat houdt in dat men een breder beleidskader schetst, en tegelijk bevolking en medewerkers ondersteunt in de verkenning van het thema geestelijke gezondheid.

Deze studiedag reikt u een aantal inzichten aan in de materie. In de voormiddag in de vorm van plenaire uiteenzettingen, in de namiddag door praktijkverhalen (naar keuze – zie programma).

Voor het programma en inschrijving, volg deze link

De deelnemers aan de studiedag ontvangen het handboek 'Omgaan met geestelijke gezondheidsproblemen'. Kun u niet aanwezig zijn, maar wenst u wel het boek, klik dan hier.